Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z zapisami na rekolekcje i kursy w Dworku (www.dworek.spkin.edu.pl) dla mężczyzn oraz studentów i uczniów

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i z kim możesz się w ich sprawie kontaktować?

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki (SPKIN) z siedzibą w Warszawie1 [dane kontaktowe: ul. Filtrowa 27, 02-057 Warszawa, Polska], dalej „SPKIN”.
 2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się z nami kontaktować przez e-mail: [daneosobowe@spkin.edu.pl]; telefon: [608 381 167]; lub pisemnie na nasz adres wskazany w pkt 1.

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
cel przetwarzania podstawa prawna przetwarzania
organizacja i przeprowadzenie rekolekcji / kursów z Twoim udziałem wyrażona przez Ciebie w tym celu zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO2)
przekazywanie Tobie informacji o przyszłych rekolekcjach / kursach i sprawach związanych Dworkiem wyrażona przez Ciebie w tym celu zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
zapewnienie dla Ciebie odpowiedniej diety podczas rekolekcji / kursów, jeżeli o to prosiłeś wyrażona przez Ciebie w tym celu zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (tj. cele dowodowe) nasz prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
dokonywanie rozliczeń podatkowo-księgowych i przechowywanie zawiązanej z tym dokumentacji nasze zobowiązanie do przechowywania dokumentacji księgowej wynikające z prawa podatkowego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej)

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

 1. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

a) podmiotom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie rekolekcji / kursów, np. księżom, pracownikom, współpracownikom, wolontariuszom;

b) podmiotom obsługującym naszą działalność, w tym pod kątem prawnym, informatycznym, księgowym itp.;

c) podmiotom obsługującym Newsletter Dworku, o ile wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie.

Jak długo Twoje dane osobowe są przetwarzane?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są:

a) w celu organizacji i przeprowadzenia rekolekcji / kursów, do czasu zakończenia danych rekolekcji lub cofnięcia przez Ciebie zgody, w zależności od tego co nastąpi pierwsze;

b) w związku z przekazywaniem informacji o przyszłych rekolekcjach / kursach i sprawach związanych Dworkiem, do czasu aż cofniesz swoją zgodę;

c) w celach dowodowych– do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z rekolekcjami / kursami na jakie się zapisałeś (okres ten określają krajowe przepisy prawa), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach państwowych postępowań prawnych do czasu gdy po ich prawomocnym zakończeniu nie będą już przysługiwały nadzwyczajne środki zaskarżenia (okres ten określają krajowe przepisy prawa);

d) w związku z dokonywaniem rozliczeń podatkowo-księgowych i przechowywaniem dokumentacji księgowej – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego związanego z płatnością za rekolekcje z Twoim udziałem (okres ten określają przepisy Ordynacji podatkowej).

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 1. Przysługuje Ci prawo:

a) dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;b) do sprostowania (poprawiania) Twoich danych;

c) do usunięcia danych: jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;

d) ograniczenia przetwarzania danych: możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

e) do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „xml.” lub „.csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody, możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

g) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Jak wykonać przysługujące Ci prawa dotyczące danych osobowych?

 1. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: daneosobowe@spkin.edu.pl lub zadzwoń pod numer: 608 381 167. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 1. Udział w rekolekcjach / kursach jest dobrowolny. Jednakże podanie danych osobowych jest warunkiem, organizacji i przeprowadzenia rekolekcji / kursów z Twoim udziałem – bez podania danych osobowych, nie jest możliwy Twój udział w rekolekcjach / kursach lub realizacja przez SPKIN innych działań zgodnie z Twoim wyborem.

Czy podejmujemy w sposób automatyczny decyzje oraz czy profilujemy Twoje dane osobowe podczas ich przetwarzania?

 1. Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz Twoje dane osobowe nie są profilowane.

Informacja o plikach “cookies”

 1. Strona przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 2. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim wypadku, korzystanie ze Strony może być utrudnione.
 3. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Stronę.

1 Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki (SPKIN) z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 27, 02-057 Warszawa, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000204322, NIP 5261697669, REGON: 5261697669.

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Menu