REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN online
ORAZ ZAPISÓW NA REKOLEKCJE I KURSY W DWORKU
WWW.DWOREK.SPKIN.EDU.PL

 

SPIS TREŚCI

A) Regulamin przekazywania darowizn
B) Regulamin zapisów na rekolekcje i kursy w Dworku
C) Klauzula informacyjna

A) Regulamin przekazywania darowizn

Regulamin przekazywania darowizn on-line dla Stowarzyszenia Promocji Kultury i Nauki za pomocą serwisu płatniczego Przelewy24.

 1. Strona internetowa www.dworek.spkin.edu.pl prowadzona i administrowana jest przez Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 27, wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000204322, NIP 5261697669 (zwane dalej również: “Stowarzyszeniem”).
 2. Niniejszy regulamin ściśle określa warunki przekazywania dobrowolnych darowizn pieniężnych on-line realizowanych poprzez serwis Przelewy24 (zwany dalej także: “Serwisem”).
 3. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.
 4. Dla skutecznego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, Darczyńca powinien spełnić następujące wymogi: posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu, dostęp do internetu, korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies, posiadanie aktywnego adresu elektronicznego. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych wiążą się opłaty, obciążają one Darczyńcę.
 5. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki nie jest odpowiedzialne za przerwy techniczne w funkcjonowaniu serwisu płatniczego Przelewy24..
 6. Serwis płatniczy Przelewy24 (PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887) umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Stowarzyszenia Promocji Kultury i Nauki. Przekierowanie do serwisów płatniczych następuje poprzez korzystanie z elektronicznego formularza umieszczonego na stronie www.dworek.spkin.edu.pl. Wpłat darowizn on-line można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności: przelewy online, BLIK (realizowane przez serwisy Przelewy24) oraz przelew tradycyjny na konto stowarzyszenia.
 7. Wpłaty darowizn on-line dokonywane za pomocą płatności Przelewy24 nie podlegają zwrotom. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres zapisy.dworek@spkin.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Stowarzyszenia (ul. Filtrowa 27, 02-057 Warszawa). Ustosunkowanie się do zgłoszonej reklamacji nastąpi w przeciągu 5 dni roboczych od momentu jej przyjęcia (zarówno w przypadku reklamacji drogą mailową jak i pocztą tradycyjną). W treści zgłoszenia należy zawrzeć informacje o dacie przekazania darowizny, jej kwocie oraz przyczynie podjęcia czynności reklamacyjnych.
 8. Stowarzyszenia Promocji Kultury i Nauki zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w przy przekazaniu darowizn on-line jest Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki. Administratorem danych uzyskanych w ramach realizacji usługi płatności on-line są odpowiednio serwisy Przelewy24.
 9. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Jednocześnie Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki zapewnia, że dane osobowe darczyńców przetwarzane będą tylko i wyłącznie dla celów realizacji darowizny, a także do przesyłania przez Stowarzyszenie newslettera do tych z darczyńców, którzy wyrazili na to zgodę. Korzystanie z usługi płatności on-line dostarczanej przez serwisy Przelewy24 jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 10. Darczyńca ma w przypadkach i na zasadach określonych w w/w Ustawie o ochronie danych osobowych prawo żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Wszystkie uwagi i prośby należy kierować drogą elektroniczną na adres zapisy.dworek@spkin.edu.pl lub drogą pisemną na adres siedziby Stowarzyszenia Promocji Kultury i Nauki (ul. Filtrowa 27, 02-057 Warszawa).
 11. Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach uzyskanych w procesie (zwłaszcza tożsamości darczyńców oraz wysokości przekazywanych darowizn).
 12. Zakazuje się dostarczania poprzez Serwis treści o charakterze bezprawnym.
 13. Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn. Zmiany dotyczące zawartości regulaminu są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie www.dworek.spkin.edu.pl
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawne. Zaistniałe kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Stowarzyszenia.

Warszawa, 17 lutego 2021 r.

B) Regulamin zapisów na rekolekcje i kursy w Dworku

Definicje:

 • Organizator: Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki, ul. Filtrowa 27, 02-057 Warszawa.
 • Rezerwujący: osoba, która zapisała się na konkretny termin w Internecie i dokonała odpowiedniej wpłaty.

Zasady:

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zapisów na rekolekcje organizowanych przez Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki w Dworku, za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://dworek.spkin.edu.pl/(zwanej dalej “Formularzem”).
 2. Rezerwacja uprawnia do udziału w rekolekcjach/kursie w zarezerwowanym terminie.
 3. Organizator może anulować rezerwację, jeżeli uzna, że charakter rekolekcji/kursu nie jest w pełni właściwy dla Rezerwującego.
 4. W wyjątkowym przypadku, gdy rekolekcje/kurs nie będą mogły się odbyć, Organizator poinformuje o tym Rezerwującego przynajmniej tydzień przed planowanym początkiem rekolekcji/kursu i zwróci mu wpłaconą kwotę.
 5. Rezerwacja jest imienna. Ewentualna zmiana zapisanej osoby musi zostać zaakceptowana przez Organizatora.
 6. Wpłacona kwota pokrywa koszty rekolekcji/kursu i jest traktowana jako darowizna na cele statutowe i nie podlega zwrotowi.
 7. Rezerwujący może poprosić Organizatora o anulowanie rezerwacji do dnia poprzedzającego początek rekolekcji/kursu. W takim przypadku Organizator anuluje rezerwację i przekazuje Rezerwującemu talon o wartości obliczonej zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 8.b. poniżej, do wykorzystania przy kolejnej rezerwacji.
 8. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa do dnia poprzedzającego początek rekolekcji/kursu na następujących warunkach:
  1. Organizator anuluje rezerwację i przekazuje Rezerwującemu talon do wykorzystania przy kolejnej rezerwacji.
  2. Wartość tego talonu odpowiada wpłaconej wcześniej kwocie pomniejszonej o koszty manipulacyjne poniesione przez Organizatora przy organizacji rekolekcju/kursu. Wynikają one m.in. z trudności z zapełnieniem zwolnionego miejsca. Wartość talonu maleje wraz z czasem jaki w chwili zmiany terminu pozostaje do planowanego początku rekolekcji/kursu i wynosi (w % wpłaconej wcześniej kwoty za dany termin):
   • > 120 dni przed dniem rozpoczęcia: 95%;
   • 119-30 dni przed dniem rozpoczęcia: 90%;
   • 29-8 dni przed dniem rozpoczęcia: 50%;
   • 7-2 dni przed dniem rozpoczęcia: 30%.
  3. Rezerwujący dokonuje nowej rezerwacji z puli dostępnych terminów, korzystając z przekazanego mu talonu i, o ile potrzebne, dokonując odpowiedniej dopłaty.
 9. Przy rezerwacji na kursy, gdy istnieje możliwość wpłacenia zaliczki:
  1. Rezerwujący zobowiązuje się do wpłacenia pozostałej kwoty, najpóźniej na 14 dni przed początkiem kursu;
  2. Jeśli Rezerwujący nie wpłaci pozostałej kwoty w terminie, rezerwacja zostanie anulowana, a 75% zaliczki nie ulega zwrotowi: Organizator przekaże Rezerwującemu talon na 25% wpłaconej wcześniej kwoty, do wykorzystania przy kolejnych rezerwacjach;
  3. Zmiana terminu jest możliwa na tych samych zasadach, co w przypadku wpłacenia pełnej kwoty w chwili rezerwacji (por. nr 8).
 10. W nadzwyczajnych sytuacjach losowych Organizator może odstąpić od Regulaminu, jeżeli uzna to za właściwe.
 11. Zakazuje się dostarczania poprzez Formularz treści o charakterze bezprawnym.
 12. Dla skutecznego świadczenia usług za pośrednictwem Formularza, Rezerwujący powinien spełnić następujące wymogi: posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu, dostęp do internetu, korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies, posiadanie aktywnego adresu elektronicznego. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych wiążą się opłaty, obciążają one Rezerwującego.
 13. W sytuacjach nieujętych w Regulaminie rozwiązania uzależnione są od dobrej woli Organizatora.

Warszawa, 23 marca 2021 r.

Menu